ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ VEYA TEMSİLCİSİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

ONAY FORMU

Tarafınız için hazırlanmış olan “Ürün Veya Hizmet Alan Kişi veya Temsilcisi İçin Hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Bildirimi” (“Bildirim”) ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kimlik, iletişim, hukuki işlem gibi Bildirimin 2. maddesinde sayılan diğer kişisel verilerinizin veri sorumlusu DR. UĞUR HAKLAR tarafından hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarınız hususlarında bilgilendirilmiş bulunmaktasınız.

Bildirimde sayılan kişisel verilerinizin, Dr. Uğur Haklar’ın mesleki faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, sunduğu hizmetler çerçevesinde aşağıda sayılan amaçlarla,

 • Dr. Uğur Haklar’ın mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
 • Tedavi süreçlerinin, raporlamalarının yönetimi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Hizmet sonrası destek hizmetlerinin sunulması
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Bilimsel araştırma ve anketlerin hazırlanması
 • Hizmet alan kişiye dair yürütülen teşhis ve tedavi çalışmaları kapsamında görüntüleme, ameliyat, eklem içi enjeksiyon vb. faaliyetlerin yürütülmesi
 • Ürün veya hizmet alan kişi veya potansiyel ürün veya hizmet alan kişilerin değerlendirilmesi, tedavisinin gerçekleştirilmesi ve bu amaçla konsültasyon yapılması
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bu yükümlülükler sebebiyle Vergi Dairesi Başkanlığı, Mahkemeler, Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipler Birliği gibi özel ve resmi kuruluşlar ile avukat ve mali müşavir gibi gerçek kişilere bilgi verilmesi
 • Dr. Uğur Haklar’ın günlük operasyonlarının planlanması ve yönetilmesi
 • Pandemi süreçlerinin yönetilmesi

ve yine yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak mevzuat gereği Sosyal Güvenlik Kurumu, İşkur, Vergi Dairesi, Sağlık Bakanlığı, İstanbul Tabip Odası gibi yetkili kurum ve kuruluşlara, yurt içinde ve yurt dışında yer alabilecek bulut bilişim, anlık mesajlaşma platformları, bordrolama ve güvenlik de dahil olmak üzere Dr. Uğur Haklar’ın destek veya hizmet aldığı Liv Hospital, Knee Clinic Özel Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi, görüntüleme merkezleri, özel hastaneler, klinikler gibi iş ortakları, tedarikçiler, danışmanlar, mali müşavirler, avukatlar, klinikler, hastaneler, araştırma şirketleri, denetim firmaları ya da diğer 3.kişilere sözleşmenin ifası ve yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle aktarılması hususunda “açık rızanız” talep edilmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Adı Soyadı

Tarih

Onay Veriyorum

İmza

Onay Vermiyorum

İmza