KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA 

AYDINLATMA BİLDİRİMİ 

İşbu aydınlatma bildirimi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz PROF. DR. UĞUR HAKLAR olarak kişisel verilerinin korunması kapsamında kişisel verilerinizin hangi hukuki sebebe dayalı olarak, hangi sürelerde, nasıl ve hangi amaçla işlendiği ile buna uygun gerekli idari ve teknik tedbirlerin açıklanmasına yönelik olarak sizlerin aydınlatılması için hazırlanmıştır.

Okumakta olduğunuz “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Bildirimi” (Bildirim) vasıtasıyla kişisel verilerinizi işleme süreçlerimiz ve KVKK kapsamında haklarınız hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. 

 1. İşleme Ne Demek?

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. 

 1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Detayları https://verbis.kvkk.gov.tr/ adresinde yer aldığı üzere Kliniğimizde işlenen kimlik, iletişim, işlem güvenliği ve sağlık bilgileri içinde sınıflandırılabilen kişisel verileriniz, sunulan hizmetlerden en iyi ve güvenli şekilde faydalanılabilmesi için işbu bilgilendirmede belirtilen şartlar çerçevesinde ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir. 

 1. Kişisel Verilerinizi Hangi Hukuki Sebebe Dayanarak ve Nasıl İşliyoruz?

Kişisel verilerinizi, açık rızanıza dayalı olarak veya (i) veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörüldüğü, (ii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla veri işlemenin gerekli olduğu, (iii) hukuki bir yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olduğu, (iv) verinin sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olduğu, (v) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu veya (vi) temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz, bakım ve tedavi süreçlerinizin yönetimi için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde, açık rızanız olmaksızın işlemekteyiz.

Veri sorumlumuz Prof. Dr. Uğur Haklar’ın politikaları ve sağlık mevzuatının zorunlu kıldığı durumlarda hukuka uygun şekilde hizmet ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesi, talep edilen hizmetlerin yerine getirilmesi, gerekli sağlık ve teknik tedbirlerin alınması ve Kanundan kaynaklanan sair yükümlülüklerin ifa edilebilmesi adına kişisel verileriniz; elden, e-posta ile, elektronik ya da fiziki olarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmekte ve işlenebilmektedir. Veri sorumlumuz Prof. Dr. Uğur Haklar, kişisel verilerinizin işlenmesinde başta Anayasa, KVKK, sağlık ve ilgili mevzuat ile Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamında belirtilen veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

 1. Hangi Amaçla Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir: 

 • Prof. Dr. Uğur Haklar’ın mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
 • Tedavi süreçlerinin, raporlamalarının yönetimi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Hizmet sonrası destek hizmetlerinin sunulması
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Bilimsel araştırma ve anketlerin hazırlanması 
 • Hizmet alan kişiye dair yürütülen teşhis ve tedavi çalışmaları kapsamında görüntüleme, ameliyat, eklem içi enjeksiyon vb. faaliyetlerin yürütülmesi 
 • Ürün veya hizmet alan kişi veya potansiyel ürün veya hizmet alan kişilerin değerlendirilmesi, tedavisinin gerçekleştirilmesi ve bu amaçla konsültasyon yapılması
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bu yükümlülükler sebebiyle Vergi Dairesi Başkanlığı,  Mahkemeler, Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipler Birliği gibi özel ve resmi kuruluşlar ile avukat ve mali müşavir gibi gerçek kişilere bilgi verilmesi
 • Prof. Dr. Uğur Haklar’ın günlük operasyonlarının planlanması ve yönetilmesi
 • Pandemi süreçlerinin yönetilmesi
 1. Kişisel Verileriniz Yurt İçi ya da Yurt Dışına Aktarılıyor Mu?

Kişisel veriler yurt dışına aktarılmamaktadır. Bununla beraber belirtmek isteriz ki, KVKK kapsamında kişisel verilerin yurt dışına aktarılması halinde ilgili kişinin açık rızasının alınması esastır. Kişisel veri sahibinin açık rızasının bulunmadığı ancak KVKK madde 5’te ve yukarıda belirtilen şartlardan bir veya birkaçının bulunduğu hallerde, kişisel verilerin aktarılacağı ülkede yeterli koruma bulunması veya veri sorumlumuz Prof. Dr. Uğur Haklar’ın ilgili ülkedeki veri sorumlusu ile birlikte yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi (ya da Bağlayıcı Şirket Kurallarının oluşturularak) Kurul izninin bulunması halinde kişisel verilerin aktarımı mümkündür. Kanunun 6/3. ve 28.maddelerinde belirtilen istisnalardan yararlanılarak bilimsel araştırma, bilimsel araştırmalara yardımcı olan anket çalışmaları ve kişisel ve kamu sağlığını temin etmek için konsültasyon çalışmaları amacıyla her türlü teknik ve idari tedbir alınarak yurt içinde ve yurt dışında yer alabilecek bilgi teknolojileri, bulut bilişim, anlık mesajlaşma platformlarına paylaşım yapılabilmektedir.

 1. Veri Sahibi Olarak KVKK’da Yer alan Haklarınız Nelerdir ?

 

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde ve varsa yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

 1. Haklarınız Kapsamında Veri Sorumlusu Prof. Dr. Uğur Haklar’a Başvuru Yolları Nelerdir?

Kişisel veri sahipleri işbu Politikanın 7.2. maddesinde sayılı haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle wwww.kneeclinic.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak Prof. Dr. Uğur Haklar’a ücretsiz olarak iletebilirsiniz . Başvuru formu doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshası bizzat elden veya noter aracılığıyla “Zorlu Center TD Lobi, No: 151 34340 Beşiktaş / İstanbul” adresine iletilebilir. Başvuru formu doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” ile imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı form ugur.haklar@kneeclinic.com.tr adresine elektronik posta ile gönderilebilir.