ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ VEYA TEMSİLCİSİNİN

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA 

AYDINLATMA BİLDİRİMİ 

İşbu aydınlatma bildirimi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz DR. UĞUR HAKLAR olarak Ürün Veya Hizmet Alan Kişi Veya Temsilcilerine ait kişisel verilerinin korunması kapsamında kişisel verilerinizin hangi hukuki sebebe dayalı olarak, hangi sürelerde, nasıl ve hangi amaçla işlendiği ile buna uygun gerekli idari ve teknik tedbirlerin açıklanmasına yönelik olarak sizlerin aydınlatılması için hazırlanmıştır.

Okumakta olduğunuz “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Bildirimi” (“Bildirim”) vasıtasıyla kişisel verilerinizi işleme süreçlerimiz ve KVKK kapsamında haklarınız hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. 

 1. İşleme Ne Demek?

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. 

 1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Dr. Uğur Haklar tarafından aşağıda sayılı sunduğunuz  kişisel verilerinizi işlemekteyiz. “İşlem Güvenliği” ile ilgili verileriniz hukuki ilişkinin sona ermesini takiben 2 yıl;  “Fiziksel Mekan Güvenliği”  ile ilgili kişisel verileriniz 45 gün,  “Hukuki İşlem” ile ilgili verileriniz hukuki ilişkinin sona ermesini takiben 10 yıl ve diğer kişisel verileriniz ise hukuki ilişkinin sona ermesini takiben 50 yıl süre ile saklanmaktadır.

Kişisel Veri Açıklama
Kimlik  Ad Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Nüfus Cüzdanı Seri ve Sıra Numaraları, Anne ve Baba Adı, Medeni Hali, Uyruğu, Yabancı Kimlik Numarası, Pasaport Numarası, Pasaport Fotokopisi, Kimlik Fotokopisi, Nüfus Cüzdanının Kayıtlı Olduğu İl İlçe Mahalle Köy Bilgileri (eski nüfus cüzdanlarında)
İletişim İkamet Bilgisi ve Belgesi, Ev ve Cep Telefonu Numarası, Elektronik Posta, Kayıtlı Elektronik Posta Adresi, Tebligat Adresi
Hukuki İşlem Dava Dosyası Bilgileri
Fiziksel Mekan Güvenliği Kamera Kayıtları
İşlem Güvenliği IP Adres Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş ve Çıkış Bilgileri
Sağlık Bilgileri Kişisel Sağlık Bilgileri, Sağlık Raporu, Muayene Raporu, Konsültasyon Bilgileri, Kullanılan Cihaz ve Protez Bilgileri, Tahlil Sonuçları, Mr Görüntüleri, Röntgen Görüntüleri
Müşteri İşlem Fatura Bilgileri
 1. Kişisel Verilerinizi Hangi Hukuki Sebebe Dayanarak ve Nasıl İşliyoruz?

Kişisel verilerinizi, açık rızanıza dayalı olarak veya (i) veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörüldüğü, (ii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla veri işlemenin gerekli olduğu, (iii) hukuki bir yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olduğu, (iv) verinin sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olduğu, (v) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu veya (vi) temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz, bakım ve tedavi süreçlerinizin yönetimi için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde, açık rızanız olmaksızın işlemekteyiz.

Veri sorumlusu Dr. Uğur Haklar’ın politikaları ve sağlık mevzuatının zorunlu kıldığı durumlarda hukuka uygun şekilde  hizmet ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesi, talep edilen hizmetlerin yerine getirilmesi, gerekli sağlık ve teknik tedbirlerin alınması ve Kanundan kaynaklanan sair yükümlülüklerin ifa edilebilmesi adına kişisel verileriniz; elden, e-posta ile, elektronik ya da fiziki olarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmekte ve işlenebilmektedir. Dr. Uğur Haklar kişisel verilerinizin işlenmesinde başta Anayasa, KVKK, sağlık ve ilgili mevzuat ile Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamında belirtilen veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

 1. Hangi Amaçla Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir: 

 • Dr. Uğur Haklar’ın mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
 • Tedavi süreçlerinin, raporlamalarının yönetimi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Hizmet sonrası destek hizmetlerinin sunulması
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Bilimsel araştırma ve anketlerin hazırlanması 
 • Hizmet alan kişiye dair yürütülen teşhis ve tedavi çalışmaları kapsamında görüntüleme, ameliyat, eklem içi enjeksiyon vb. faaliyetlerin yürütülmesi 
 • Ürün veya hizmet alan kişi veya potansiyel ürün veya hizmet alan kişilerin değerlendirilmesi, tedavisinin gerçekleştirilmesi ve bu amaçla konsültasyon yapılması
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bu yükümlülükler sebebiyle Vergi Dairesi Başkanlığı, , Mahkemeler, Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipler Birliği gibi özel ve resmi kuruluşlar ile avukat ve mali müşavir gibi gerçek kişilere bilgi verilmesi
 • Dr. Uğur Haklar’ın günlük operasyonlarının planlanması ve yönetilmesi
 • Pandemi süreçlerinin yönetilmesi
 1. Kişisel Verileriniz Yurt İçi ya da Yurt Dışına Aktarılıyor Mu?

Kişisel veriler yurt dışına aktarılmamaktadır. Bununla beraber belirtmek isteriz ki, KVKK kapsamında kişisel verilerin yurt dışına aktarılması halinde ilgili kişinin açık rızasının alınması esastır. Kişisel veri sahibinin açık rızasının bulunmadığı ancak KVKK madde 5’te ve yukarıda belirtilen şartlardan bir veya birkaçının bulunduğu hallerde, kişisel verilerin aktarılacağı ülkede yeterli koruma bulunması veya Şirketimizin ilgili ülkedeki veri sorumlusu ile birlikte yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi (ya da Bağlayıcı Şirket Kurallarının oluşturularak) Kurul izninin bulunması halinde kişisel verilerin aktarımı mümkündür. Kanunun 6/3. ve 28.maddelerinde belirtilen istisnalardan yararlanılarak bilimsel araştırma, bilimsel araştırmalara yardımcı olan anket çalışmaları ve kişisel ve kamu sağlığını temin etmek için konsültasyon çalışmaları amacıyla her türlü teknik ve idari tedbir alınarak yurt içinde ve yurt dışında yer alabilecek bilgi teknolojileri, bulut bilişim, anlık mesajlaşma platformlarına paylaşım yapılabilmektedir.

 1. Veri Sahibi Olarak KVKK’da Yer alan Haklarınız Nelerdir ?

 

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde ve varsa yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

 1. Haklarınız Kapsamında Veri Sorumlumuz Dr. Uğur Haklar’a Başvuru Yolları Nelerdir?

Kişisel veri sahipleri işbu Politikanın 7.2. maddesinde sayılı haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle  wwww.kneeclinic.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz Başvuru Formu’ nu doldurup imzalayarak Dr. Uğur Haklar’a ücretsiz olarak iletebileceklerdir. Başvuru formu doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshası bizzat elden veya noter aracılığıyla “Zorlu Center TD Lobi, No: 151 34340 Beşiktaş / İstanbul  adresine iletilebilir. Başvuru formu doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” ile imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formu  ugur.haklar@kneeclinic.com.tr adresine elektronik posta ile gönderilebilir.

Dr. Uğur Haklar tarafından hazırlanan ve (3) sayfadan oluşan “Ürün veya Hizmet Alan Kişi veya Temsilcisi” İçin Hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Bildirimini okuduğumu beyan ederim.

 

Kişisel Veri Sahibi, Ürün veya Hizmet Alan Kişi – Adı Soyadı:

Kişisel Veri Sahibi, Ürün veya Hizmet Alan Kişi Temsilcisi – Adı Soyadı:

Kişisel Veri Sahibi, Ürün veya Hizmet Alan Kişi Yakını – Adı Soyadı:

Tarih:

İmza: